Logo

ALGEMENE VOORWAARDEN FORTIFY 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
KvK Inschrijfnummer:  86718479 

TOEPASSELIJKHEID  

Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fortify en de opdrachtgever, met uitsluiting van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden van Fortify kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.  

 

DUUR EN EINDE  

Artikel 2 

Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door Fortify met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen samen een bepaalde duur overeenkomen. Bij iedere overeenkomst voor onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de beëindiging van die overeenkomst, maar die opzegtermijn zal niet korter zijn dan twee maanden. 

 

Artikel 3 

Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door een der partijen kan slechts plaatsvinden indien de andere partij een of meer op haar rustende wezenlijke verplichtingen niet nakomt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.  

 

HONORARIA, KOSTEN EN DECLARATIES  

Artikel 4 

De honoraria en declaraties van Fortify zijn of gebaseerd op uurtarieven zoals die aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt of op een retainerfee, zulks ter bepaling door Fortify tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Pitch PR is gerechtigd haar uurtarieven door indexering aan te passen aan de geldontwaarding, doch ten hoogste eenmaal per jaar. Verhogingen als bedoeld in de vorige alinea worden pas berekend nadat zij schriftelijk aan de opdrachtgever zijn medegedeeld. Indien wordt gewerkt aan de hand van (een) tevoren overeengekomen begroting(en) met uurtarieven als basis, verplicht Fortify zich deze begroting in acht te nemen, onverminderd echter het in artikel 5 bepaalde ter zake van bureaukosten en kosten van derden. Afwijkingen in geval van zo’n begroting zijn slechts toegestaan in verband met indexering als boven omschreven, dan wel in geval van tussentijdse wijziging van de opdracht door opdrachtgever. Alle berekende en begrote honoraria en retainerfee zijn exclusief BTW.  

 

Artikel 5 

Naast de in artikel 4 bedoelde honoraria en declaraties kan Fortify bureaukosten alsmede kosten van derden die Fortify in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht inschakelt, doorbelasten aan de opdrachtgever. Onder bureaukosten worden onder andere (niet limitatief) verstaan telefoon-, fax-, porti-, fotokopieer-knipsel-, reis-en verblijfkosten. Onder kosten van derden worden onder andere (niet limitatief) verstaan alle gefactureerde inkoopkosten en honoraria van derden zoals bijvoorbeeld locatiehuur, catering, fotografie, film, web development, advertising, etc. In afwijking van het in artikel 4 bepaalde inzake de in een begroting gehanteerde uurlonen, worden bureaukosten en kosten van derden steeds wel aan de opdrachtgever na accordering doorberekend, indien deze de in een begroting opgenomen bedragen overschrijden. Alle overeengekomen en begrote bedragen zijn exclusief BTW.  

 

Artikel 6  

Onverminderd het in artikel 4 en 5 bepaalde is Fortify gehouden om, wanneer een overschrijding van de door de opdrachtgever goedgekeurde begroting door Fortify kan worden voorzien, de opdrachtgever daarover tijdig in te lichten.  

 

Artikel 7  

Kosten van derden kunnen na goedkeuring rechtstreeks door die derden worden gefactureerd aan de opdrachtgever of gefactureerd aan Fortify en weer door gefactureerd aan de opdrachtgever. In het geval van doorfacturering is Fortify gerechtigd aan de opdrachtgever maximaal 8% administratie kosten te factureren en een voorschotbetaling van 100% doorbelaste kosten van derden te vragen. 

 

Artikel 8  

Fortify declareert maandelijks het over de aankomende maand verschuldigde honorarium/retainerfee, bureaukosten en kosten van derden, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling van hetgeen verschuldigd is, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente aan Fortify verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan de handelsrente ex art. 6:119a BW. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, dan geldt een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het onbetaalde, met een minimum van € 50,–.  

 

Artikel 9 

Fortify heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten: -Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige (betaling)verplichting uit hoofde van een tussen Fortify en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking; -zodra Fortify gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de tussen Fortify en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking zal (kunnen) voldoen. Ingeval van opschorting door Fortify conform het bovenstaande, dan heeft de opdrachtgever geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten die het gevolg van de opschorting zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.  

 

GEHEIMHOUDING  

Artikel 10 

Fortify verplicht zich al hetgeen haar bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en waarvan zij geacht kan worden het vertrouwelijk karakter te onderkennen, geheim te houden, tenzij die informatie buiten toedoen van Fortify al publiek toegankelijk is. Alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of op grond van enige op haar rustende wettelijke verplichting is Fortify gerechtigd deze geheimhouding te doorbreken.  

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM  

Artikel 11  

Alle intellectuele en industriële rechten met betrekking tot de door Fortify voor of tijdens de uitvoering van een opdracht vervaardigde werken en/of goederen berusten bij Fortify. Datzelfde geldt voor wat betreft de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door derden in onder aanneming van Fortify vervaardigde werken en/of goederen. Hieronder vallen ook alle creatieve voorstellen en ontwerpen die door Fortify aan de opdrachtgever overhandigd zijn, wel al dan niet uitgevoerd. Ook de eigendom van door of voor Fortify vervaardigde zaken blijft rusten bij Fortify, tenzij anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever slechts een gebruiksrecht ter zake van de vervaardigde goederen voor de met Fortify overeengekomen periode en voor het met Fortify overeengekomen doel. Fortify aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op rechten van derden op intellectuele eigendom die het gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht wanneer Fortify werkt met materialen door de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart Pitch PR ter zake van deze aansprakelijkheid.  

 

Artikel 12 

Fortify zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee zoals bijvoorbeeld voor het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing van goederen die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd, tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 13 

Opdrachtgever vrijwaart Fortify voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID  

Artikel 14 

Fortify toetst haar werkzaamheden aan algemeen geldende wettelijke regelingen en normen en in de branche algemeen geldende regels en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de uitvoering van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien tegen de opdrachtgever een klacht wordt ingediend, dan beslist de opdrachtgever in overleg met Fortify over de wijze van verweer daartegen. Indien (ook) Fortify in rechte wordt aangesproken heeft Fortify het recht zelfstandig, eventueel onafhankelijk van een eventueel verweer van de opdrachtgever, verweer te voeren. De opdrachtgever is gehouden om in een dergelijk geval redelijke door Fortify gemaakte kosten in verband met het gevoerde verweer te vergoeden, tenzij anders overeen gekomen.  

 

 

Artikel 15 

Afwijkingen tussen enerzijds het door Fortify aan de opdrachtgever geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke ontwerpen, tekeningen, kopij of modellen, zet- en drukproeven of andere proeven kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever indien deze afwijkingen – bezien in het geheel van de opdracht – van geringe betekenis zijn.  

 

Artikel 16 

Voor wat betreft drukwerk geldt dat meer-of minderleveringen drukwerk ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan, indien zij niet meer of minder bedragen dan 10% bij een oplage tot 20.000 eenheden en 5% bij een oplage van 20.000 eenheden of meer. De opdrachtgever is in geval van meerlevering gehouden de kosten van dat meerdere ook aan Fortify  te vergoeden. Fortify verstrekt alleen opdrachten aan externe drukkers of printers na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever aan Fortify. Hierna is de opdracht aan de externe drukker of printer definitief en zullen de leveringen door opdrachtgever worden geaccepteerd en betaald. Tenzij anders overeengekomen.  

 

Artikel 17 

Fortify is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Fortify in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever. Voor bedrijfs-, gevolg-of indirecte schade is Fortify in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Fortify of haar leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Fortify jegens de opdrachtgever is in voornoemde gevallen beperkt tot het honorarium dat aan Fortify toekomt voor het gedeelte van een uitgevoerde opdracht dat de schade heeft doen ontstaan. Fortify is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Fortify is voorts niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of anderszins die door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaat voor de opdrachtgever of voor derden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot medewerkers van de opdrachtgever of de ingeschakelde derden. De opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te blijven in verband met de aansprakelijkheid die volgens dit artikel op hem rust. 

 

Artikel 18 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Fortify ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra tijd en kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en/ of bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Fortify is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fortify  is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.  

 

Artikel 19 

Wanneer Fortify aantoonbaar correct heeft gehandeld met voedingswaren van opdrachtgever conform te regels van de voedselwarenwet en certificering van sociale hygiëne is Fortify niet aansprakelijk voor vermeende voedselvergiftigingen en aanverwant en de vervolgschade voor bezoekers van publieksevenementen of evenementen voor professionals.  

 

VRIJWARING  

Artikel 20 

Opdrachtgever vrijwaart Fortify tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Fortify en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.  

 

Artikel 21 

Voor werk dat door Fortify aan derden wordt uitbesteed gelden ten opzichte van de opdrachtgever naast de onderhavige algemene voorwaarden ook de alsdan op dat werk van toepassing zijnde voorwaarden. Ten aanzien van dat uitbestede werk geldt dat Fortify in naam en voor rekening van de opdrachtgever het werk uitbesteedt. Fortify vertegenwoordigt derhalve de opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen de betrokken derde en de opdrachtgever. Geschillen ten aanzien van uitbesteed werk aan derden vormen geschillen tussen de opdrachtgever en deze derden, waarbij Fortify geen partij is, maar wel zo nodig de opdrachtgever adviseert of, op verzoek van de opdrachtgever, vertegenwoordigt. Fortify betracht grote zorgvuldigheid bij het selecteren van derden voor uit te besteden werk, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het werk van deze derden en kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van en/of eventuele omissies van deze derden in geval van uitbesteed werk, tenzij anders overeengekomen. 

 

 

 

 

 

OVERMACHT  

Artikel 22 

Indien de uitvoering van een verstrekte opdracht afhankelijk is van de beschikbaarheid van een van de medewerkers van Fortify en deze persoon buiten staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht van Fortify. De overeenkomst blijft in stand en de verplichtingen van Fortify die direct verband houden met de verrichtingen van bedoelde persoon worden -voor zover mogelijk -tijdelijk overgenomen door een collega. Indien dit niet mogelijk is, worden die werkzaamheden tijdelijk opgeschort. Fortify aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die uit deze opschorting (tijdelijke overmacht situatie) voortvloeit. Wanneer Fortify in opdracht evenementen uitvoert of de opdrachtgever representeert op publieksevenementen in de buitenlucht is Fortify niet verantwoordelijk voor omzetderving of publieksaantallen die onvoldoende zijn door tegenvallende weersomstandigheden. 

 

TOEPASSELIJK RECHT  

Artikel 23  
Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Fortify worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.